Odyomed İşitme ve Konuşma Merkezi (Kurum) olarak, tarafımızca kişisel verilerinizin güvenliği konusuna maksimum özeni gösterildiğimizi belirtmek isteriz. 07/04/2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) kapsamında kurumumuz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme, kurumun KVKK kapsamında, tüm ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler ile çalışanlarımız ve iş ortaklarımız dahil olmak üzere kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu “Aydınlatma Metni” KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup gerekli olduğu durumlarda şirket tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kurumumuzun ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, kurum hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi, sosyal medya hesaplarımızı veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kurumumuzun düzenlediği eğitim, faaliyet, etkinlik, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları veya ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuzun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları veya ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuzun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kuruma ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kurumlar topluluğunda yer alan diğer kurumlarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda kurumca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.odyomed.com internet adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Karaman Mh. Nilüfer Cd. No:1 Nilüfer Bursa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@odyomed.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, adı soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kurumumuz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede veya en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret üzerinden ödeme yapması talep edilebilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla Odyomed İşitme ve Konuşma Merkezi tarafından aydınlatıldığımı ve kendileri tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede kuruma bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

Verisi İşlenen İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza: